Wat als je uitgenodigd wordt ?

Wanneer een situatie wordt aangemeld hetzij via het meldpunt 1712, hetzij omdat een hulpverlener zich ongerust maakt, probeert het vertrouwenscentrum kindermishandeling een inschatting te maken van wat er aan de hand is.
We doen dit via gesprekken met jou als ouder, met jouw kind en met hulpverleners die je gezin kennen.
Soms is het nodig dat er een medisch onderzoek gebeurt.

Je mening als ouder of verzorger over de situatie in je gezin is belangrijk voor ons. Daarom willen wij graag met jou over je kind en de opvoeding praten. We willen weten wat je vindt van de zorgen die anderen zich over je kind maken en hoe jij tegen bepaalde problemen aankijkt.
We willen met je kind spreken om een inschatting te kunnen maken van zijn/haar beleving van de situatie, de ontwikkeling van je kind.

We nemen op discrete wijze contact op met hulpverleners die een beeld kunnen schetsen van je kind en zijn of haar leefsituatie: een huisarts, een CLB, diensten uit bijzondere jeugdzorg, …
De verkregen informatie is vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim.

Wat gaat er verder gebeuren?
In elke stap van de hulpverlening bekijken we of je kind voldoende veiligheid wordt geboden.
Als het nodig is, zoeken we naar de gepaste hulpverlening voor je gezin om terug tot een veilig samenleven te komen.
We doen dit vooral via contacten met je gezin, overleg met andere hulpverleners en besprekingen in ons team.

Van elk kind wordt een dossier opgemaakt. Dit dossier bevat persoonlijke informatie.
De regels voor het vastleggen en het gebruik van persoonsgegevens worden bepaald door het decreet rechtspositie van de minderjarige (voor meer info zie www.Rechtspositie.be).

Printvriendelijke versie