Gemandateerde Voorziening

De vertrouwenscentra kindermishandeling vanaf 1 maart 2014

Wat doen de vertrouwenscentra kindermishandeling ?

Sinds hun ontstaan zijn de Vertrouwenscentra Kindermishandeling dé expertisecentra waar men terecht kan met situaties van  kindermishandeling, -verwaarlozing en seksueel misbruik .
Het welzijn en de veiligheid van elk kind staat hierin steeds voorop. Elk centrum biedt door middel van een multidisciplinair team vrijwillige, aanklampende, niet-justitiële hulp- en dienstverlening aan.
De vertrouwenscentra doen aan sensibilisering, verlenen  advies, coachen en coördineren, starten hulpverlening op indien nodig.  

Maatschappelijke Noodzaak, het VK als gemandateerde voorziening

Met de hervormingen van de Integrale Jeugdhulpverlening komt er nog een andere opdracht voor de vertrouwenscentra bij: ze kregen van de overheid het mandaat
om onderzoek te doen naar wat voortaan ‘maatschappelijke noodzaak’ genoemd wordt.
In wezen komt het er op neer dat de centra binnen deze procedure zullen onderzoeken of het noodzakelijk is dat er voor de aangemelde gezinnen (bijkomende) aanklampende hulp geïnstalleerd wordt,
ook al blijken ouders of opvoedingsverantwoordelijken hier niet toe bereid. 
Binnen de vertrouwenscentra is deze procedure er in eerste instantie voor hulpverleners die menen dat minderjarigen in onveiligheid verkeren op lichamelijk, psychisch en/of seksueel vlak, m.a.w. slachtoffer
zijn van kindermishandeling en ouders deze bezorgdheid onvoldoende ernstig nemen.

De aanmelding is gebaseerd op een teambeslissing en de cliënten moeten op de hoogte zijn van deze aanmelding. De “procedure maatschappelijke noodzaak” moet ook aan een aantal vormelijke vereisten voldoen, zoals de aanmelding via een “M-document”, de duur (65 werkdagen), enz... Dit is een vrij dwingende procedure die het VK het mandaat geeft, om bij gebrek aan medewerking of bij gebrek aan akkoord rond de voorgestelde hulpverlening, deze situatie aan te melden bij het parket.

Voor de vertrouwenscentra blijft de ingangspoort kindermishandeling, daarnaast zijn er de Ondersteuningscentra Jeugdzorg (OCJ) die een gelijkaardige taak hebben ten aanzien van problematische leefsituaties.
Het is in eerste instantie aan de hulpverlener zelf om uit te maken of hij zich tot het VK richt omwille van kindermishandeling of naar het OCJ omwille van de problematische leefsituatie.

schema erik

Bovenstaand schema maakt duidelijk dat het totaalpakket dat de vertrouwenscentra aan hulp- en dienstverlening aanbieden drieledig is: de bestaande opdracht ieder aangemeld vermoeden van kindermishandeling te onderzoeken, te adviseren en/of te begeleiden,  het ondersteunen van de werking van het meldpunt 1712 en de uitoefening van de procedure Maatschappelijke Noodzaak.

Als je over dit alles vragen hebt, of in het kader van een concrete situatie advies wenst, dan kan je terecht bij het vertrouwenscentrum uit jouw regio. 

Voor informatie over 1712 kan je terecht op www.1712.be. Informatie over Integrale Jeugdhulp en de rol van de vertrouwenscentra vind je ook op www.jeugdhulp.be 

Printvriendelijke versie